شفاعتازدیدگاهشیعه

یکىازعقایدمسلماسلامى،شفاعتشافعاندرروزقیامتاستکهبهاذنالهىانجاممىیابد. شفاعتدرموردافرادىصورتمىگیردکهپیوندخودرابکلىبادینوخداىمتعالقطعنکردهوقابلیتآنرادارندکه،باوجودآلودگىبهبرخىگناهان،بهبرکتشفاعتشافعانباردیگرمشمولرحمتحقشوند. عقیدهبهشفاعتازقرآنوسنتگرفتهشدهکهذیلابهآنهااشارهمىکنیم:

ادامه مطلب در صفحه مهدویت 

/ 0 نظر / 6 بازدید