# عشق

تاریخچه اصطلاح شیعه

بهگواهىتاریخ،پیامبرگرامىصلىاللهعلیهوآلهوسلمدرطولحیاتخوددرمواردمختلفکراراازفضایلومناقبونیزقیادتورهبرىعلىعلیهالسلامپسازخویشسخنبهمیانمى‏آورد.واینتوصیه‏هاوسفارشهاسببشدهبودکهطبقروایاتمستند،درهمانزمانپیامبر،گروهىدورعلىعلیهالسلامرابگیرندوبهنامشیعهعلىعلیهالسلامشناختهشوند. اینگروهپسازرحلتپیامبربرهمانعقیدهپیشینخودباقىماندندومصلحتاندیشیهاىفردىوگروهىرابرتنصیصرسولخدادربابرهبرىمقدمنداشتند،وچنینبودکهگروهىدرعصررسولخداوپسازدرگذشتاوبهنامشیعهمعروفشدند. بهاینمطلبدرگفتارنویسندگانمللونحلنیزاشارهوتصریحشدهاست. نوبختى (متوفاى 310ه) مى‏نویسد: شیعهبهکسانىگفتهمى‏شودکهدرزمانرسولخداوپسازاو،علىعلیهالسلامرابهامامتوخلافتپذیرفتهوازدیگرانگسستهوبهاوپیوسته‏اند».(1) ابوالحسناشعرىمى‏گوید: علتآنکهاینگروهراشیعهمى‏گویندآناستکهاینانعلىراپیروىکردهواورابردیگرصحابهمقدممى‏دارند.(2) شهرستانىمى‏نویسد: شیعهکسانى
/ 2 نظر / 12 بازدید