# عاشورا
شفاعتازدیدگاهشیعه یکىازعقایدمسلماسلامى،شفاعت‏شافعاندرروزقیامتاستکهبهاذنالهىانجاممى‏یابد. شفاعتدرموردافرادىصورتمى‏گیردکهپیوندخودرابکلىبادینوخداىمتعالقطعنکردهوقابلیتآنرادارندکه،باوجودآلودگىبهبرخىگناهان،بهبرکت‏شفاعت‏شافعانباردیگرمشمولرحمت‏حقشوند. عقیدهبهشفاعتازقرآنوسنتگرفتهشدهکهذیلابهآنهااشارهمى‏کنیم: ادامه مطلب در صفحه مهدویت 
/ 0 نظر / 7 بازدید

تاریخچه اصطلاح شیعه

بهگواهىتاریخ،پیامبرگرامىصلىاللهعلیهوآلهوسلمدرطولحیاتخوددرمواردمختلفکراراازفضایلومناقبونیزقیادتورهبرىعلىعلیهالسلامپسازخویشسخنبهمیانمى‏آورد.واینتوصیه‏هاوسفارشهاسببشدهبودکهطبقروایاتمستند،درهمانزمانپیامبر،گروهىدورعلىعلیهالسلامرابگیرندوبهنامشیعهعلىعلیهالسلامشناختهشوند. اینگروهپسازرحلتپیامبربرهمانعقیدهپیشینخودباقىماندندومصلحتاندیشیهاىفردىوگروهىرابرتنصیصرسولخدادربابرهبرىمقدمنداشتند،وچنینبودکهگروهىدرعصررسولخداوپسازدرگذشتاوبهنامشیعهمعروفشدند. بهاینمطلبدرگفتارنویسندگانمللونحلنیزاشارهوتصریحشدهاست. نوبختى (متوفاى 310ه) مى‏نویسد: شیعهبهکسانىگفتهمى‏شودکهدرزمانرسولخداوپسازاو،علىعلیهالسلامرابهامامتوخلافتپذیرفتهوازدیگرانگسستهوبهاوپیوسته‏اند».(1) ابوالحسناشعرىمى‏گوید: علتآنکهاینگروهراشیعهمى‏گویندآناستکهاینانعلىراپیروىکردهواورابردیگرصحابهمقدممى‏دارند.(2) شهرستانىمى‏نویسد: شیعهکسانى
/ 2 نظر / 12 بازدید