آب جهنم می خوری

« آب‌هــا و نوشیـــدنی‌هــای جهنــّــــــم »  

   وَ اَعتَدنا لِظّالمینَ ناراً احاطَ بِهِمْ سُرادِقُها آوَ اِن یستَغیثوا یغاثوا بــِماءٍ کَالمُهلِ یشوی الوُجوهَ بِئسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرتفقاً » (1)

« ما برای ستمگـــران آتشـــی آمــاده کــرده‌ایم که ســـراپــرده‌اش آنان را از هر ســو احاطــه کــرده‌است و اگــر تقــاضــای آب کننـــد، آبـــی برای آنــان می‌آورند که همچــون فلــــز گداختـــه صــــورت‌ها را بریان می‌کند! چـــه بـــد نوشیـــدنـــی و چه بـــد محـــل اجتمـــاعـــی است.»

وقتی اهل جهنـــم غذایشان را کهزقـــوم و ضـــریع و غسلیــــناست خوردند و شکمشـــان مملـو از آتش شد،از شدتحــــرارت و ســـوزش انـــدرون خود، دست به دامن ملائکه عــذاب می‌شوند تا آبی به آن‌ها دهند که آتش درونشان را خاموش کند؛ آنان نیز به خواسته آن‌ها جواب داده و آبی که مثلمـــس و آهـــن ذوب شدهاست می‌دهند که وقتی نزدیک آن آب می‌شوند پوست سر و صورتشان از حرارت و سوزش آن توی آب می‌ریزد، اما ناچارند این آب را بخورند، وقتی هم که خوردند تمام امعاء و احشای داخل بدنشان را می‌سوزاند و آب می‌کند.

 

 " فـَاتـَّــقـُـوا النـّـــارَ الـّتــی وَقـُـودُها النـّــاسُ وَالْحِـجــارَةُ "

بپرهیزید از آتشی که هیــزمش انسان‌های گنــــاه‌کار و سنگ است.

/ 0 نظر / 10 بازدید