داستان ولادت امام حسن

پیش

 

ازایندرتاریخزندگانىپیامبربزرگواراسلامدرحوادثسالسومهجرتذکرشدکهسبطاکبرآنحضرت،امامحسن(ع)،درسالسومبهدنیاآمد،ومشهورآناستکهاینمولودفرخندهدرشبنیمهماهرمضانـبهترینماههاىخداـمتولدشده،والبتهدراینبارهدرکتابهاىشیعهوسنتاقوالدیگرىهمنقلشدهکهخلافمشهوراست

(1) .

/ 2 نظر / 24 بازدید
صراط نور

با سلام خدمت شما عزیز علاقه مند به مطالب مذهبی. سایت صراط نور با مطالب و امکانات متنوع و مفید به روز شده است، در صورت تمایل می توانید آدرس وبلاگ خود را برای ما ارسال کنید و لیک سایت ما را در وبلاگ خود قرار دهید تا در نشر معارف شیعی و مهدوی سهیم بوده باشیم.

صراط نور

با سلام خدمت شما عزیز علاقه مند به مطالب مذهبی. سایت صراط نور با مطالب و امکانات متنوع و مفید به روز شده است، در صورت تمایل می توانید آدرس وبلاگ خود را برای ما ارسال کنید و لیک سایت ما را در وبلاگ خود قرار دهید تا در نشر معارف شیعی و مهدوی سهیم بوده باشیم.