حدیث هفته

 رسول خدا فرمود: ای مردم هر کس سلطان زورگویی را ببیند که حرام خدا را حلال
نموده ، پیمان الهی را می شکند و با سنت و قوانین رسول خدا از در مخالفت درآمده
و در میان بندگان خدا، راه گناه و معصیت و ستم و دشمنی را در پیش می گیرد، ولی 
با عمل یا سخن اظهار مخالفت نکند، بر خداوند است که او را در محل و جایگاه آن
سلطان ظالم قرار دهد

/ 0 نظر / 8 بازدید