تاریخچه اصطلاح شیعه

بهگواهىتاریخ،پیامبرگرامىصلىاللهعلیهوآلهوسلمدرطولحیاتخوددرمواردمختلفکراراازفضایلومناقبونیزقیادتورهبرىعلىعلیهالسلامپسازخویشسخنبهمیانمىآورد.واینتوصیههاوسفارشهاسببشدهبودکهطبقروایاتمستند،درهمانزمانپیامبر،گروهىدورعلىعلیهالسلامرابگیرندوبهنامشیعهعلىعلیهالسلامشناختهشوند. اینگروهپسازرحلتپیامبربرهمانعقیدهپیشینخودباقىماندندومصلحتاندیشیهاىفردىوگروهىرابرتنصیصرسولخدادربابرهبرىمقدمنداشتند،وچنینبودکهگروهىدرعصررسولخداوپسازدرگذشتاوبهنامشیعهمعروفشدند. بهاینمطلبدرگفتارنویسندگانمللونحلنیزاشارهوتصریحشدهاست.

نوبختى (متوفاى 310ه) مىنویسد: شیعهبهکسانىگفتهمىشودکهدرزمانرسولخداوپسازاو،علىعلیهالسلامرابهامامتوخلافتپذیرفتهوازدیگرانگسستهوبهاوپیوستهاند».(1)

ابوالحسناشعرىمىگوید: علتآنکهاینگروهراشیعهمىگویندآناستکهاینانعلىراپیروىکردهواورابردیگرصحابهمقدممىدارند.(2)

شهرستانىمىنویسد: شیعهکسانى

/ 2 نظر / 10 بازدید
کسب درآمد بدون کلیک

سلام دوست عزيز ضمن تبريک براي سايت قشنگت لطفا متن زير رو بخون: CN3 تنها راه کسب درآمد حرفه اي از اينترنت ماهيانه 500 هزار تومان بدون هيچ کليک يا سايت پرداخت به ازاي کليک بدون نياز به ايگلد ، پي پال و ... پرداخت در بانک هاي ايراني ابتدا محصول را تحويل بگيريد سپس مبلغ آن را بپردازيد. توجه: اين طرح فقط تا آخر مرداد ماه سال 1388 است من خودم در حال حاضر پس از يک هفته کارکردن 20,000 تومان به حسابم واريز شد واقعا دارم از خوشحالي پر درمي آورم! بدون حتي 1 نفر زيرمجموعه گيري! لطفا براي اطلاعات بيشتر به آدرس سايت ما مراجعه کنيد