از جهنم بیزارم

فــایـده ســؤال و جــواب در قبــر چیـسـت؟

خدا می‌داند شخص مؤمن است یا کافر، نیکوکار است یا بدکار؛ پس سؤال و جواب برای چه؟!

سؤال و جواب در قبر ابتدای پیدا شدن نعمت است برای مؤمن؛ چقدر او کیف می‌کند و لذت می‌برد وقتی که دو ملک را با آن قیافه های زیبا و دلربا مشاهده می‌کند. و آن بوی گل و ریحان بهشتی را که آنها همراه دارند استشمام می‌نماید، که نامشان برای مؤمن بشیـــر و مبشــــر است.

دیگر آن‌که خود سؤال و جواب برای مؤمن کیف دارد. بچه‌ها را دیده‌اید در مدرسه وقتی که درسشان را خوب خوانده‌ باشند کیف می‌کنند از آن‌ها سؤال شود تا کمال خود را بروز بدهند، مؤمن هم میل دارد که از پروردگارش بپرسند تا با کمال اطمینان به یگانگی پروردگار و رسالت محبوبش شهادت دهد.

هرقدر مؤمن از سؤال و جواب لذت می‌برد و برای او نعمت و ابتدای آسایش است، برای شخص کافر هم ابتدای بدبختی و شکنجه است.

آمــدن مــلک‌ها بـرای کافــر موحــش و ترسنــاک است. در روایات است کـه آنهـا هنگــام آمــدن صـــدای رعــد و بــرق می‌دهند، از چشمــانشــان آتــش می‌جهــد موهــای آنهــا روی زمیــن مــی‌کشــد، به یک منظــره ترسنــاکــی با میـت کافــر مــواجــه مـی‌شـونـد و نامشان برای کافــــر نکیـــــر و منکـــــر است.

کسی که یک عمر با خدا کاری نداشته، خدایش را نمی‌شناخته،معلوم است چه برسرش می‌آید،وقتی که از او درباره خدایش بپرسند. یک عمر خدایش پول بوده و شهرت، ریاست بوده، با خدای عالم کاری نداشته، تزلزلی در او پیدا می‌شود که نمی‌تواند پاسخی بدهد.

بعضی از عهده جواب برمی‌آیند، اما در پاسخ سؤال از پیغمبر در می‌مانند و بعضی هم در سایر عقاید حَـقــــه، برخی هم از عهده جواب نسبت به عقاید برمی‌آیند، لیکن در پاسخ به اعمال در می‌مانند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید