داستان ولادت امام حسن

پیش   ازایندرتاریخزندگانىپیامبربزرگواراسلامدرحوادثسالسومهجرتذکرشدکهسبطاکبرآنحضرت،امامحسن(ع)،درسالسومبهدنیاآمد،ومشهورآناستکهاینمولودفرخندهدرشبنیمهماهرمضانـبهترینماههاىخداـمتولدشده،والبتهدراینبارهدرکتابهاىشیعهوسنتاقوالدیگرىهمنقلشدهکهخلافمشهوراست (1) .
/ 2 نظر / 24 بازدید
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
15 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
11 پست
عاشورا
8 پست
مذهبی
3 پست
عشق
1 پست